Spoločnosť Helma 365 SK s.r.o., so sídlom Vyšehradská 12, Bratislava 851 06, IČO 48108243, DIČ 2120053848
IČ DPH SK2120053848, zapísaná v obchodnom registry Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 103363/B, prevádzkovateľ projektu na webových stránkach www.helma365.sk (ďalej len „webová stránka“), prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi manipulované v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov.
Bezpečie vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Osobným údajom a ich ochrane preto venujeme náležitú pozornosť. V tomto dokumente vás chceme informovať o tom, aké osobné údaje o vás na tejto webovej stránke zhromažďujeme a akým spôsobom ich ďalej používame.

Ochrana osobných údajov

1. Aké údaje zbierame a spracovávame?

V závislosti od účelu spracovania a ďalej v tejto Informácii uvedených podmienok o vás zbierame, spravujeme a spracovávame nasledujúce osobné údaje:

 • meno a priezvisko
 • telefón
 • adresu elektronického kontaktu - e-mail
 • doručovaciu adresu
 • fakturačnú adresu
 • DIČ, IČ
 • informáciu o vašej IP adrese
 • informácie poskytnuté z cookies
 • prípadne ďalšie údaje, o ktorých spracovaní je subjekt údajov vždy výslovne informovaný (napr. fotografický nebo iný obrazový a zvukový záznam, ktorý nám poskytnete v rámci marketingových súťaží)
   

2. Prečo údaje spracovávame a ako ich využívame? (účel a právny základ spracovania)

Niektoré údaje môžeme spracovávať i bez vášho súhlasu:

 • základné identifikačné údaje (meno, priezvisko, e-mail), doplňujúce identifikačné a kontaktné údaje za účelom vašej jednoznačnej identifikácie pre plnenie zmluvy uzavretej prostredníctvom našich webových stránok a pre uskutočnenie opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy (tj. doplňujúce informácie, ktoré poskytnete pred uzavretím zmluvy na vašom účte pre uľahčenie nasledujúceho uzavretia zmluvy)
 • vašu e-mailovú adresu získanú v súvislosti s predajom výrobku alebo služby a to za účelom zasielania obchodných oznámení
 • vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o vašom nákupe pre ochranu našich práv a právom chránených záujmov (napr. pre účely reklamácie)
 • vaše údaje v nevyhnutnom zákonnom rozsahu pre plnenie našich zákonných povinností (predovšetkým identifikačné a kontaktné údaje pre vystavenie, zaúčtovanie a archiváciu zmlúv, objednávok a daňových dokladov pre vedenie účtovníctva a pod.)

Pre spracovanie niektorých údajov pre niektoré účely potrebujeme váš súhlas, tieto údaje i účel spracovania sú vždy uvedené v súhlase, ktorý poskytnete:

 • pre marketingové činnosti ako je:
  • zasielanie aktuálnych informácií, ponúk a iných obchodných oznámení, v prípade, že ste nám neposkytli váš elektronický kontakt v súvislosti s predajom výrobku alebo služieb, potrebujeme vašu e-mailovú adresu,
  • sledovanie pohybu užívateľov na webových stránkach a profilovanie, ku ktorému potrebujeme poznať vašu IP adresu a umiestniť na váš počítač tzv. cookies (viď bod 10 týchto informácií),
  • individualizácia ponuky služieb a produktov, ku ktorej potrebujeme poznať vašu IP adresu a cookies,
  • súťaže, ku ktorým zbierame vaše ďalšie identifikačné a kontaktné údaje, prípadne nám v ich rámci poskytujete i fotografický záznam či videozáznam,
  • profilovanie, predovšetkým rozboru, hodnotenia a odhadu aspektov týkajúcich sa predovšetkým vašich minulých nákupov, preferencií, správania sa na webových stránkach, miest, kde sa nachádzate, to všetko za účelom poskytovania a zlepšovania našich služieb a produktov a ich individualizáciu čo najpresnejšie podľa vašich potrieb
 • za účelom zlepšenia a rozvoja našich služieb a produktov prostredníctvom vašich názorov v rámci dotazníkov, ankiet, diskusií, kedy zbierame vašu e-mailovú adresu, prípadne iné údaje, ktoré nám poskytnete
 • k moderovaniu zákaznickej databázy minulých i potencionálnych zákazníkov
 • z ďalších dôvodov, s ktorými vás prípadne zoznámime vždy pred spracovaním údajov

 

3. Ako údaje získavame?

Údaje získavame s ohľadom na zmluvný charakter vzťahu s vami zásadne na základe vášho dobrovoľného poskytnutia týchto údajov.

Niektoré údaje ďalej získavame automatizovane v priebehu vášho používania našich služieb a to predovšetkým prostredníctvom cookies a logovania (viď bod 10 týchto Informácií). Niektoré údaje získavame tiež od našich obchodných partnerov, ktorým ste údaje pri použití našej služby alebo následne poskytli (napr. prevádzkovateľom služieb Facebook, Google Analytics, Sklik a pod.).

4. Ako údaje spracovávame?

Vami poskytnuté údaje spracovávame elektronickou formou a v tejto forme sú uchované a zabezpečené.

5. Ako dlho údaje uchovávame a spracovávame?

Osobné údaje sú spracovávané po dobu trvania právneho dôvodu ich spracovávania, v prípade súhlasu pokiaľ nebude súhlas s ich spracovaním odvolaný, prípadne pokiaľ nedôjde k ukončeniu spracovania zo zákonných dôvodov.

Údaje spracovávané za účelom marketingu budú spracovávané maximálne 3 roky.

 

6. Ako údaje chránime?

Osobné údaje sú pod stálou elektronickou a procedurálnou kontrolou zaistenou prostredníctvom:

 • organizačných opatrení ako sú vnútropodnikové zásady zaobchádzania s osobnými údajmi a zmluvné zaistenia spracovateľských povinností. Osoby, ktoré s vašimi osobnými údajmi prichádzajú do kontaktu v rámci plnenia svojich pracovných či zmluvne prevziatych povinností, sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti
 • primeraných technických prostriedkov a príslušných opatrení

Právo na ochranu osobných údajov vám zaručuje zákon č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

7. S kým údaje zdieľame?

Údaje zdieľame z nižšie vymedzených dôvodov s týmito uvedenými kategóriami príjemcov:

 • štátne orgány, resp. ďalšie subjekty v rámci plnenia zákonných povinností ako sú orgány dohľadu, orgány štátnej správy a pod.,
 • iné než štátne subjekty, pokiaľ je to nevyhnutné pre ochranu našich práv a pre plnenie zákonných povinností napr. daňoví poradcovia, účtovníci, advokáti, atď.
 • externé subjekty, ktoré vykonávajú spracovanie na základe príslušnej zmluvy o spracovaní osobných údajov uzavretých s nami a to predovšetkým:
  • dopravcovia, doručitelia a výdajné miesta a to za účelom splnenia zmluvy, t.j. doručenia objednaného tovaru, výhier zo súťaží a pod.
  • poskytovatelia on-line platobných služieb za účelom realizácie bezhotovostnej platby za náš tovar a služby
  • poskytovatelia DTP, grafických, tlačových, knihárskych a obdobných služieb za uvedeným účelom
  • spoločnosti zaisťujúce marketingové služby
  • poskytovatelia informačných systémov a aplikácií za účelom poskytovania služieb našej spoločnosti (hosting, webhosting, správa obsahu, zasielanie obchodných oznámení, a pod.)
 • poskytovatelia ďalších aplikácií a systémov, ktoré údaje nespracovávajú, ale môžu im byť za zmluvne vymedzených podmienok v rozsahu nutnom k plneniu služby sprístupnené,
 • spoločnosti pôsobiace v rámci skupiny Helma 365 (skupina Helma 365 zahŕňa tieto spoločnosti: Helma 365, s.r.o.; Helma 365 SK s.r.o., WEST servis s.r.o.; Stil 365 s.r.o.; AVE DAY a.s., H365 a.s.),
 • za účelom automatizovaného zasielania obchodných oznámení prevádzkovateľ služby MailChimp, kedy k odovzdaniu údajov dochádza do tretej zeme. Prevádzkovateľ tejto služby je registrovaný v programe EU-US Privacy Shield, zásady ochrany súkromia sú dostupné tu: https://mailchimp.com/legal/privacy/
 • i iné subjekty v rozsahu podľa vášho súhlasu.

Rozsah poskytnutých či sprístupnených osobných údajov je vždy obmedzený na údaje nevyhnutné pre naplnenie účelu a poskytnutie závisí na právnom základe spracovania podľa čl. 2 zhora.

8. Aké vám garantujeme práva

Máte predovšetkým právo

• požadovať prístup k osobným údajom

• na opravu údajov

• na vymazanie údajov

• na obmedzenie spracovania

• na prenositeľnosť osobných údajov

• vznášať námietky proti spracovaniu

• kedykoľvek odvolať svoj súhlas ku spracovaniu

 

9. Ako môžete uplatniť ďalšie svoje zákonné práva?

Požadované úkony uskutočníme v zákonom stanovenom rozsahu na základe vašej žiadosti. Akékoľvek vaše žiadosti, námietky, oznámenia zmien údajov a ďalšie vaše požiadavky prijímame na adrese GDPR@helma365.eu.

Ak sú žiadosti subjektov údajov zjavne nedôvodné alebo neprimerané, predovšetkým preto, že sa opakujú, môžeme vám účtovať primeraný poplatok na pokrytie vzniknutých nákladov alebo môžeme odmietnuť vašej žiadosti vyhovieť.

Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov.

 

10. IP adresy, logovacie súbory, cookies

IP adresa (adresa internetového protokolu)

IP adresa sa prenáša pri každej vyslanej požiadavke na webový server, aby vedel, kam má zaslať odpoveď. Dynamickú a statickú IP adresu získa každý zákazník od svojho poskytovateľa internetového pripojenia („ISP“), a to v okamžiku svojho pripojenia na internet. Z tohto dôvodu môže ISP určiť konkrétneho zákazníka, ktorému IP adresu priradil. Webserver ukladá celé IP adresy pre prípad vyžiadania súčinnosti štátnych orgánov. Webová aplikácia k nim nemá prístup.

Logovacie súbory

Webserver a netflow logujú a ukladajú prístup, IP adresu a čas po dobu 2 rokov. Logovanie slúži k servisným účelom, zvlášť k detekcii a odstraňovaniu problémov v systéme. Prístup nemá užívateľ ani webserver s aplikáciou.

Prehlásenie o použití cookies

Tieto webové stránky ukladajú v súlade so zákonmi na vaše zariadenie malé dátové súbory, všeobecne nazývané cookies. Dôvodom používania je zaistenie plnej funkčnosti webu a pohodlia užívateľov, zo štatistických dôvodov a pre prispôsobenie informácií a reklám vašim záujmom, napríklad podľa obsahu webu, ktorý ste navštívili.

Cookies si pamätajú vaše úkony a nastavenia, ktoré ste na týchto stránkach uskutočnili, takže tieto údaje nemusíte zadávať opakovane. Cookies nepredstavujú nebezpečie, neslúžia získavaniu akýchkoľvek citlivých osobných údajov, mají však význam v ochrane súkromia. Cookies nepoužívame na zistenie totožnosti užívateľov webových stránok, ani na zneužitie prihlasovacích údajov.

Technické cookies

 

 

Názov

Doména

Veľkosť

Popis

cart_id

www.helma365.sk

39

Technická cookie obsahujúca unikátny identifikátor košíka.

acceptCookie

www.helma365.sk

13

Poskytuje informácie o tom, či je povolená podpora cookies.

 

Ďalej sa nastavujú cookies od bootstrapcdn.com (CDN), cloudflare.com (CDN), doubleclick.net (CDN), jquery.com (CDN jquery).

 

Súbory cookie tretích strán

Ďalej používame cookies tretích strán (napr. Google, Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, Youtube). Tieto cookies sú režírované tretími stranami, môžu používať svoje súbory cookie a aktívne komponenty a nemáme prístup k čítaniu alebo k zápisu týchto dát, nemáme žiadny vplyv na spracovanie osobných údajov týmito poskytovateľmi služieb. Títo partneri môžu tieto informácie spojiť s inými informáciami, ktoré ste im poskytli, alebo ktoré zhromaždili v dôsledku vášho používania ich služieb. Informácie o používaní súborov cookie a o tom, ako sa nakladá s vašimi dátami a o vašich právach a nastaveniach, nájdete na webových stránkach príslušného poskytovateľa:

 

Informácie o tom, ako náš web používate, zdieľame v rámci služby Google Analytics, ktorá je poskytovaná společnosťou Google Inc. Viac informácií https://www.google.com/intl/cs/policies/technologies/cookies/ a pre službu Google Maps: https://policies.google.com/privacy?hl=cs

 

Náš web obsahuje súbory cookie sociálnych médií, ktoré vám na tomto webe zobrazujú naše najnovjšie príspevky z príslušnej sociálnej siete. Niektoré cookie umožňujú užívateľom prihláseným ku svojmu účtu na príslušnej sociálnej sieti zdieľať obsah prostredníctvom tejto služby. Používame k tomu sociálne zásuvné moduly sociálnych sietí Facebook, Twitter, Pinterest. Ak ste prihlásení ku svojmu účtu na príslušnej sociálnej sieti, môže prevádzkovateľ sociálnej siete spojiť vašu návštevu s vašim účtom. Ak nechcete, aby prevádzkovateľ sociálnych sietí zhromažďoval vaše dáta prostredníctvom našich stránok, musíte se pred návštevou našich stránok zo svojich účtov na sociálnych sieťach odhlásiť.

 

Používame sociálne zásuvné moduly týchto sociálnych sietí:

 

Ďalej používame videoplatformu YouTube prevádzkovanú spoločnosťou YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA. YouTube je platforma, ktorá umožňuje prehrávanie audio a video súborov. Ak obsahuje niektorá strana z našich internetových stránok integrovaný prehrávač YouTube, vytvorí sa spojenie s YouTube pre zaistenie prenosu videa. Ak je naviazané spojenie s YouTube, sú na YouTube prenášané dáta. Viac informacií v prehlásení YouTube o ochrane dát: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cz

 

Súbory cookie používame tiež k reklamným účelom, k výberu reklám podľa toho, čo je pre vás relevantné (remarketing). My alebo naši partneri používame marketingové cookies, aby sme vám na našich stránkach a na stránkach tretích strán zobrazovali relevantný obsah a reklamy. Udelením súhlasu nám umožníte posielať vaše osobné údaje (e-mail, telefónne číslo) našim overeným reklamným partnerom na účely remarketingu, profilovania, cielenia a personalizácie reklamy. Títo partneri môžu tieto údaje kombinovať s inými nástrojmi, ktoré používajú. V rámci segmentácie môžeme tiež zbierať všeobecné informácie o približnej geografickej lokácii vášho počítača alebo mobilného zariadenia. Tieto dáta sú zbierané za účelom poskytnutia personalizovaného obsahu na základe vašej geografickej lokácie. Viac informácií o pravidlách získate na stránkach reklamných systémov, prevádzkovaných:

- spoločnosťou Google: https://www.google.com/intl/cs_cz/policies/technologies/ads/

- spoločnosťou Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy

Súbory cookies

Na týchto internetových stránkach používame súbory cookies a porovnateľné technológie (súhrnne „Nástroje“), ktoré sú ponúkané buď nami samotnými alebo tretími stranami.

V prípade súborov cookies sa jedná o malé textové súbory, ktoré sú na Vašom zariadení ukladané cez prehliadač. Súbory cookies nie sú používané na to, aby vykonávali programy alebo stiahli na Váš počítač vírusy. Porovnateľné technológie sú najmä Web Storage (Local/Session Storage), fingerprints, tagy (značky) alebo pixely. Niektoré súbory cookies zostávajú určitý čas na Vašom počítači a umožňujú nám rozpoznať Váš počítač pri Vašej ďalšej návšteve (trvalé súbory cookies). Našim partnerom nie je dovolené cez naše internetové stránky údaje pomocou súborov cookies zhromažďovať, spracovávať ani používať.

Väčšina prehliadačov súbory cookies a porovnateľné technológie štandardne akceptuje. Spravidla však môžete nastavenie svojho prehliadača upraviť tak, aby súbory cookies či porovnateľné technológie boli odmietnuté alebo uložené iba po predchádzajúcom súhlase. V bezpečnostných nastaveniach môžete rovnako dočasné alebo uložené súbory cookies nezávisle na sebe schváliť alebo zakázať. Pokiaľ súbory cookies deaktivujete, nebudete mať poprípade niektoré funkcie na našich internetových stránkach k dispozícii, niektoré internetové stránky nebudú eventuálne správne zobrazené a príp. Vám nemusia všetky naše ponuky fungovať úplne bezchybne. Aby ste mohli plnohodnotne používať našu webovú prezentáciu, musia byť napr. povolené dočasné súbory cookies. Dáta uložené v našich súboroch cookies nie sú prepojované s Vašimi osobnými údajmi (meno, adresa atď.). Bez Vášho výslovného súhlasu nebudeme dáta uložené v našich súboroch cookies prepájať s Vašimi osobnými údajmi (meno, adresa atď.).

Nastavené súbory cookies môžete kedykoľvek sami vymazať otvorením príslušnej položky ponuky vo svojom internetovom prehliadači alebo odstránením súborov cookies na svojom pevnom disku. Podrobnosti nájdete v ponuke pomocníka svojho internetového prehliadača. Cookies relácie budú po opustení webovej stránky opäť vymazané a používajú sa tu iba na to, aby umožnili užívateľsky prívetivú navigáciu na webovej stránke a načítanie obsahu a na zaznamenávanie štatistických údajov.

Nastavení ochrany údajů

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat.

Potřebné nástroje

Potřebné nástroje slouží k umožnění fungování základních funkcí naší webové stránky, jako například nákupní košík nebo přihlášení se do vašeho zákaznického účtu. Bez potřebných nástrojů nemůžeme poskytovat služby naší webové stránky.

Název Partner Expirace Typ Popis
CookiePanel Upgates.com 1 rok HTTP Cookie Eviduje informaci o uvedém souhlasu
PHPSESSID helma365.sk relační HTTP cookie Identifikátor PHP session
cart_id helma365.sk 1 rok HTTP cookie Unikátní identifikátor košíku
CookiePanelID Upgates.com 1 rok HTTP cookie Eviduje informaci o uvedém souhlasu

Analytické nástroje

Analytické nástroje se používají na sběr statistických dat a analyzování chování uživatele, pro které se hodnotí přístupové údaje během vaší návštěvy. Například, analyzujeme zadané vyhledávané výrazy, frekvenci zobrazení stránky nebo užívání některých funkcí stránky. Pomocí tohoto hodnocení můžeme optimalizovat naši webovou stránku a vylepšit váš zážitek z jejího používání.

Název Partner Expirace Typ Popis
_ga google.com 2 roky HTTP cookie Používá se k rozlišení uživatelů.
_gid google.com 24 hodin HTTP cookie Používá se k rozlišení uživatelů.
_gat google.com 1 minuta HTTP cookie Používá se k analýze zvyků při procházení návštěvníků, toku, zdroje a dalších informací.

Marketingové nástroje

Marketingové nástroje se používají k poskytování personalizovaných reklam nebo na doporučení zajímavých produktů pomocí profilů uživatelů. Přístupové údaje se hodnotí na účel zobrazování reklam na naší webové stránce, a reklam od jiných poskytovatelů, které korespondují s vašimi relevantními potřebami a přáními. Aby to bylo možné, používáme také tzv. "retargeting" a měříme úroveň úspěchu (konverzi) našich reklamních kampaní. Marketingové nástroje zahrnují přihlášení přes účet na sociálních sítích, plug-iny sociálních sítí, a integrovaná externí média, jako například videa, mapy nebo systémy hodnocení.

Název Partner Expirace Typ Popis
_fbp facebook.com 3 měsíce HTTP cookie Ukládání a sledování návštěv napříč weby
test_cookie doubleclick.net 15 minut HTTP cookie Používá se k rozlišení jestli prohlížeč používá cookies
fr facebook.com 3 měsíce HTTP cookie Ukládání a sledování návštěv napříč weby
 


 

Odebrat, nebo upravit udělený souhlas s používání souborů cookies můžete kliknutím na "Nastavenie cookies".